ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูDSC 0396
 

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู

  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 69
000

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ https://central69.sillapa.net/sp-cbi2/

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 69

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1
 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามภารกิจหลัก 4 ด้านและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562
000

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของ สพป.ชบ.เขต 2 และสรุปสาระสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562

  ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดื์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3