ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000


    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มพนัสนิคม 2 จำนวน 13 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2

  ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระบบหมู่ มีการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ทดสอบวิชาพิเศษ จำนวน 9 วิชา การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2
0000


    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งมีจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ นำวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการใช้กระบวนการกลุ่ม ระบบหมู่ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3

  ประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล.
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล. Welcome the golden pig year & Thank all dear APL. Family ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล.