การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 6/2561
0000

      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2561 เพื่อชี้แจง เรื่อง แบบประเมินมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 6/2561

 การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 7/2561
0000

    วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 7/2561 เพื่อชี้แจง เรื่อง แบบประเมินมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 7/2561

  การประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 35 และมาตรา 38 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

  การประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562
0000

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562 และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ครูที่ดีและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครู ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562

  การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ และสามารถเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสายใจ เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562