การประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562
0000

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562 และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ครูที่ดีและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครู ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562

  การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ และสามารถเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสายใจ เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และการปรับแก้ร่างประกาศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ ของสพป.ชลบุรี เขต 2

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 7/2561
0000

    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 7/2561

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 3/2562
0000

     วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 3/2562