ประชุมรับทราบนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ. ผ่านระบบ Conference1
 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน จาก สพฐ. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมรับทราบนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ. ผ่านระบบ Conference

  ประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
000

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ...

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

ประชุมหารือการเตรียมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน1
 

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมหารือการเตรียมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน

ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน1
 

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน ในช่วงควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
0000

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดกิจกรรมวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงในกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผนปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต