ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสีย000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินผลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยมีพันเอกชวลิต จารุกลัส ผู้จัดการอาวุโสแผนกกิจการสัมพันธ์และCSR บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสีย

ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยบูรพา
000
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกาษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยบูรพา

  ประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
0000

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ โดยประเมินความสามารถของนักเรียน 3 ด้าน คือ ความสามารถทางภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

  ประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
0000

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

  ประธานคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1/2562
0000

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ