ร่วมประชุมทางไกลเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ผอ.เขตฯ
0000

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมทางไกลเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ผอ.เขตฯ

ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วฯ
0000

    วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาโดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งถ่ายทอดสดด้วยระบบคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วฯ

  ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษา ในยุค กศจ.
0000

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษา ในยุค กศจ." ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง...

  ร่วมพบเพื่อนครูการประชุมใหญ่สามัญฯกลุ่มรร.เกาะจันทร์
0000

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพบเพื่อนครูและบรรยายพิเศษ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพบเพื่อนครูการประชุมใหญ่สามัญฯกลุ่มรร.เกาะจันทร์

  ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
0000

      วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้อ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย