ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รายนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.วสันต์ นาวเหนียว และอาจารย์สุนทร บำเรอราช เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ

 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
0000

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 2.โรงเรียนวัดโป่งปากดง 3.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 4.โรงเรียนบ้านหนองข่า 5.โรงเรียนบ้านบึงตะกู และวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา

  ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
0000

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5.การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

  ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
0000

    วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการรายงานจำนวนนร.เพื่อแก้ปัญหานร.ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
0000

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงรับมอบนโยบายการปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการรายงานจำนวนนร.เพื่อแก้ปัญหานร.ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน