ประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มบ่อทอง 3
0000

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วชิราวุธบดีศรีบ่อทอง กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีทั้งทักษะกระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มบ่อทอง 3

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000


    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มพนัสนิคม 2 จำนวน 13 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2

  ประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 11
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดแหลมแค

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1

  ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระบบหมู่ มีการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ทดสอบวิชาพิเศษ จำนวน 9 วิชา การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2
0000


    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งมีจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ นำวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการใช้กระบวนการกลุ่ม ระบบหมู่ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2