ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมและโรงอาหาร และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา รร.อนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมและโรงอาหาร และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และเป็นตัวแทนรับมอบโฉนดที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา มูลค่า 460,000 บาท โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 14,290,000 บาท เป็นอาคาร คศล 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมและโรงอาหาร และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

  ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559” โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน
0000

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559” ณ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 8,900,000 บาท เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการเพิ่มห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียน ตลอดจนยังสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559”

  ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561
0000

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES)
0000

    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES) โดยโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตร Youth Empowerment for the future (YES) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการรับมือกับสภาพปัญหาและอุปสรรคให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) และโรงเรียนนันทนวิทย์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES)

  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
0000

    วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่และทดแทน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการดำเนินงานด้านงานสุขภาพภาคประชาชนโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิผล.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)