ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประเมิน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
00000

    วันที่ 19 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพในทุกด้าน ณ ห้องประชุมศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ
0000

    วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายศรีอัมพร ใจแก้ว และนางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
0000

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยมีนายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมคณะประเมิน เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 3 ด้าน คือ อาหารปลอดภัย ทันตกรรม กีฬา และนันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

  ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA
0000

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดยนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมคณะ เพื่อร่วมแลกปลี่ยนประสบการณ์ และเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กับสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่มีค่าคะแนน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA