ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
0000

      วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายที่ดีของเด็กนักเรียนต่อไป โดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) ภาค 3 (ภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสนามเด็กเล่น

  ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) ได้มาพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านคลองโค

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,318,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา
0000

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อสร้างด้วยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 3,593,000 บาท โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี
0000

    วันที่ 1 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ องค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี