ประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนได้รู้จักพบปะพูดคุย รับนโยบายแนวทางการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนและความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3

  ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในอำเภอบ่อทอง จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาค่ายลูกเสือบ้านบึง BB Cowboy Camp อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบ่อทอง2
0000

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 "บ่อทอง 2 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งจัดการแข่งขันในระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบ่อทอง2

  ประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 "น้ำเงิน - ขาว เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ และสร้างเสริมสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ  ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา