ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
0000

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยมีนายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมคณะประเมิน เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 3 ด้าน คือ อาหารปลอดภัย ทันตกรรม กีฬา และนันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

  ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA
0000

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดยนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมคณะ เพื่อร่วมแลกปลี่ยนประสบการณ์ และเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กับสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่มีค่าคะแนน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA

  ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม000
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม นำโดยพันเอกจิรศักดิ์ พรรังสฤษฎ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ และพันเอกกิตติ ภาคมณี ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้พบปะพูดคุยกับนายศราวุธ แดนดงเมือง ปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นำโดยนายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตที่มีค่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานฯ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก ของ สพฐ.) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7
0000

    วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นำโดยนายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7