ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
0000

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ

  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ
0000

      วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เพื่อติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รายนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.วสันต์ นาวเหนียว และอาจารย์สุนทร บำเรอราช เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ

 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
0000

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 2.โรงเรียนวัดโป่งปากดง 3.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 4.โรงเรียนบ้านหนองข่า 5.โรงเรียนบ้านบึงตะกู และวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา

  ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
0000

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5.การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ