การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ
0000

    วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกาษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดการ และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ

  การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครู ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

  การประชุมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
000

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ "ตั๊นวิเศษ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

  การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562
0000

    วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงการการปรับมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562

 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 9/2561
0000

      วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เพื่อประชุมสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สรุปผลการประเมินการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 และเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 9/2561