การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง
0000

    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาข้อมูลสรุปรายงานการตรวจนับจำนวนนักเรียน ซึ่งได้ทำการตรวจนับไปเรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยพร้อมเพรียงกันให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการปฏิบัติและข้อสั่งการการดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง

  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ ศธ 04009/ว 1692 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
0000

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ

 การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
0000

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนยื่นความประสงค์ของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 9 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง...

  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมีคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”