การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

  การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
0000

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง เรียงลำดับความจำเป็นก่อนหลัง ตามแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...

  การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม
0000

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ตามกรอบงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม

 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ
0000

    วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ