การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล...

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ และก.ต.ป.น.
0000

    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการ จึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง บรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ และก.ต.ป.น.

 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
0000

      วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อชี้แจงกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

  การประชุมดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0000

    วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถฯ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถฯ...