headcen

กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

ศึกษาธิการภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค 8 นำโดย นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) และโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาธิการภาค 8...

นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
 1

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวินัย กองสิน ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมให้จัดการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนในกลุ่มพนัสนิคม 4

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563
 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.2 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563