headcen

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมิน ITA Online 2020
 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการตามแต่ละตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมิน ITA Online 2020

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 21/2563
 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 21/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 21/2563

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้คำแนะนำและแนวทางตามตัวชี้วัดการประเมินในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยมี นายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต และนางสาวเบญจพร แก้วบุญทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการโดยยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต