การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมีคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

  การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่1/2561 เพื่อจัดทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประยุกต์ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 2.รางวัลต้นแบบลูกเสือของสพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณรัญญิกาวาส 3.รางวัลโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 4.รางวัลโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  ร่วมรับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้าข่าวรร." และ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 30/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้าข่าวรร." และ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ