headcen

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครูพัฒนาหลักสูตรฯ
0000

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในการนำหลักสูตรแกนกลางฯ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อร่วมกันศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมาการเรียนรู้การวัดและประเมินผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นหลักสำคัญของหลักสูตรใหม่แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครูพัฒนาหลักสูตรฯ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด
0000

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา และประปาหมู่บ้าน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด

เยี่ยมรร.สวนป่าคลองตาเพชรและรร.บ้านคลองโค
0000

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน และโรงเรียนบ้านคลองโค อำเภอบ่อทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมรร.สวนป่าคลองตาเพชรและรร.บ้านคลองโค