การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ.ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 3 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆละ 45 คน ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2556

2.  หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆละ 80 คน ระหว่าง วันที่ 19-25 สิงหาคม 2556

3.  หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 45 คน ระหว่างว วันที่  15-21 กันยายน 2556

ทุกหลักสูตรอบรม ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยให้ออกค่าธรรมเนียมในเข้ารับการฝึกอบรม หากสนใจสามารถดูรายละอียดได้ที่ เว็บไซต์ ของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชบ.2 โทร 038-474630-5