ข้อสอบอ่านเขียนป.1-ป.6 (ครั้งที่ 5)

ผลสอบอ่านเขียนป.1-ป.6 (ครั้งที่ 4)

คู่มือประเมินข้าราชการฯ ตาม ว17(58)

แบบบันทึกการประเมิน กคศ.3/2(สายบริหารสถานศึกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549

การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ปฏิบัติราชการแทน

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 (ฉบับสมบูรณ์)

เอกสารประกอบ IEP

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือน

คู่มือE-officeฉบับเต็ม2556

เด็กนอกเขต ปี 2556

หลักสูตรอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบรายงานยาเสพติด 56

ติดตามข่าวต่อที่กลุ่มงาน....

. . . . .

.