ฮิต: 131
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2
 1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 6/2564 และประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2