ฮิต: 26
ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางในการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 1

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2