ฮิต: 2333

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        ปีงบประมาณ 2563

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี   

 

 

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต      

 
 

 

                  ปีงบประมาณ 2562

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี   detail3

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต