headcen

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย
 1

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง และโรงเรียนบ้านหนองยาง

อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย
 1

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดหนองสังข์

อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 3/64
 1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 3/64

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2
 1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 6/2564 และประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2