headcen

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561
0000

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561 โครงการทัศนศึกษาสัญจร คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมบอลลูม โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี Chon2 Games ครั้งที่ 4
0000

    วันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ภาคบ่ายมีกิจกรรม Chon2 Games เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และภาคค่ำมีกิจกรรมสังสรรค์น้องพี่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี Chon2 Games ครั้งที่ 4

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดทรงธรรม โดยดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2
0000

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 2 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2