headcen

ประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนฯ โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 7
0000

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ด้วยบริษัทสยามแม็คโคร สาขาชลบุรี ร่วมกับสมาชิกแม็คโคร ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ฯ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ มีดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 2.โรงเรียนบ้านคลองปริง 3.โรงเรียนบ้านคลองยาง 4.โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 5.โรงเรียนบ้านทับสูง 6.โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 7.โรงเรียนบ้านคลองโค 8.โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน

อ่านเพิ่มเติม: ประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนฯ

นิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
0000

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 โรงเรียน 22 กิจกรรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561