ฮิต: 50
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดหนองสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดเนินสัก