ฮิต: 372
  การอบรมวิเคราะห์ผล O-NET/NT ของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000

      วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT O-NET คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี (ปพ.5) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบและคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดหมาย ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2