ฮิต: 22353

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2566
4> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2566