ฮิต: 1766

ปีงบประมาณ 2562

1> การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

1> การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
2> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
3> รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายไตรมาส)