ฮิต: 13673

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  

 

       * ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (26 พฤษภาคม 2565)
       * ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับ สพท. และโรงเรียนในสังกัด (31 พฤษภาคม 2565)
       * ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (6 มิถุนายน 2565)
 

3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

4> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

 

>> ภาพการติดประกาศ >>