ฮิต: 39332

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2566

 

    >>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2566  (30 มิถุนายน 2566)
    >>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2566  (2 ตุลาคม 2566)

 

4> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
5> รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565