ฮิต: 23
การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. โครงการตามน้องกลับมาเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8  และเขตตรวจราชการที่ 15  ต่อท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม "Video Conference" สพป.ชลบุรี เขต 2