ฮิต: 180
  ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา โดยการนำคู่มือ "มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสพป.ชลบุรี เขต 2" สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้มาตรฐานสถานศึกษา มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถนำไปถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2