ฮิต: 1338
  ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษา ในยุค กศจ.
0000

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษา ในยุค กศจ." ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ.....

    โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ทางการบริหารงานมีความพร้อมและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นฐานขับเคลื่อนการศึกษาในยุค กศจ. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ