ฮิต: 196
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดนตรี-นาฎศิลป์เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรีนาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ
2 230202 10

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดนตรี-นาฎศิลป์เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรีนาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมภิญโญู ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2