ฮิต: 128
  การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
0000

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง เรียงลำดับความจำเป็นก่อนหลัง ตามแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2