ฮิต: 185
  ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระบบหมู่ มีการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ทดสอบวิชาพิเศษ จำนวน 9 วิชา การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทรงธรรม