ฮิต: 194
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต"
0000

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด จำนวน 112 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2