ฮิต: 5513

ผู้บริหารการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

boss

นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 121
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 dontree
นางสาวปุณยนุช  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 117
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pamorn

นายธราธิป   วงษ์แก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 127
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Jirasak
นางสาวสุรัชดา  ภูรับพา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 126
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.