ฮิต: 11062

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

    ปีงบประมาณ 2566

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ปี 2566