ฮิต: 5248

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

    ปีงบประมาณ 2564

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

 

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ปี 2564