ฮิต: 146
  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน
0000

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ศึกษาดูงานการบริหารงานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี และงานพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายธนู ฤทธิกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะ