ฮิต: 290
นิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย