ฮิต: 154
ออกตรวจเยี่ยมการทดลองจัดการศึกษาทางไกล โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำโดย นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางปาริชาต อ่อนน้อม ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รวมทั้งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรับทราบปัญหา