สพป.ชลบุรีเขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
6

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัดและทรงเป็นองค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ขอบคุณภาพข่าวจากการถ่ายทอดสดทางช่อง GOOD NEWS

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรีเขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...

การประชุมการวางแผนการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายศึกษาธิการ
6

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  มอบหมายให้ น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสมรัฐ บัวทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม “การวางแผนการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายศึกษาธิการโดยมีน.ส. เจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการวางแผนการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายศึกษาธิการ

การคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 และมอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และน.ส.สุพิชฌาย์ อนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในการสอบคัดเลือกฯ ซึ่งกำหนดการสอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 10 .00 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 และสอบสัมภาษณ์ ระหว่าง เวลา 10.30 -12.00 น.ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2  

 

อ่านเพิ่มเติม: การคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2

คณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ระดับชำนาญการ รายนางปาริชาต อ่อนน้อม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
6

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสุรัชดา ภูรับพา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ระดับชำนาญการ ราย นางปาริชาต อ่อนน้อม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  พร้อมด้วยนางพรพินิจ เสืออ่วม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป. ชลบุรี เขต 3 เป็นกรรมการและเลขานุการ
 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ห้องคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38...