การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
0000

    วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบในการติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 5 นโยบาย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
0000

     วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งครูผู้สอนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 และคุณครูบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

  การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562
0000

     วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562

  การอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพนัสนิคม
0000

    วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพนัสนิคม จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพนัสนิคม