ประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
0000

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ โดยประเมินความสามารถของนักเรียน 3 ด้าน คือ ความสามารถทางภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตฯ ของสพป.ชบ.2
0000

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางต่อไป ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตฯ ของสพป.ชบ.2

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และการปรับแก้ร่างประกาศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ ของสพป.ชลบุรี เขต 2

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนกุมภาพันธ์
0000

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยดำเนินการประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้ได้มีการร้องเพลงและอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนกุมภาพันธ์