ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในอำเภอเกาะจันทร์ สังกัดสพป.ชบ.2
0000

    วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอเกาะจันทร์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามแยก โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนวัดท่าบุญมี สถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในอำเภอเกาะจันทร์ สังกัดสพป.ชบ.2

   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
0000

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต 2 นายวสันต์ นาวเหนียว อดีตผอ.สพป.ชบ.1 และนายวิชัย พวงภาคีศิริ อดีตผอ.สพป.ชบ.3 เป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแสงเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี

  การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
0000

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง เรียงลำดับความจำเป็นก่อนหลัง ตามแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2 ปีงบ62
0000

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2 ปีงบ62