โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สานสัมพันธ์รักกัน CHON2 ครั้งที่ 5
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป.....

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สานสัมพันธ์รักกัน CHON2 ครั้งที่ 5

  ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระบบหมู่ มีการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ทดสอบวิชาพิเศษ จำนวน 9 วิชา การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี รร.วัดทรงธรรม

  ประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล.
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล. Welcome the golden pig year & Thank all dear APL. Family ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล.

  ประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.อนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.อนุบาลบ่อทอง