headcen

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2
 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามความพร้อมตามมาตรการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมให้จัดการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมได้ให้คำแนะนำส่วนที่ต้องปรับเพิ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน สภานักเรียน และ แผนการอบรมครูด้านจิตวิทยา ณ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ และโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2
 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพิจิตรา โขงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ระยะที่2) พร้อมทั้งออกพื้นที่ลงเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม ตรวจสอบ มาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และได้ให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการอาหารกลางวัน ในการนี้ ได้รับมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเครื่องวัดไข้ให้กับโรงเรียนวัดท่าบุญมี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 6/2563
 DSC 6449

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 6/2563

การประมูลขายทอดตลาด อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด , โรงเรียนวัดโป่งตามุข และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประมูลขายทอดตลาด อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ