การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
0000

    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ...

  ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
0000

    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรม 4 รายการ ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ และแต่งคำประพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

  การประเมินผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
0000

    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ นายวสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ว่าที่ร้อยตรี ทนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ และนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ.....

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

  ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในอำเภอบ่อทอง จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาค่ายลูกเสือบ้านบึง BB Cowboy Camp อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง