การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูฯ
0000

    วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของครูแต่ละคนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูฯ

การอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ
0000

    วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้สถานศึกษานำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561
0000

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561 โครงการทัศนศึกษาสัญจร คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมบอลลูม โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี Chon2 Games ครั้งที่ 4
0000

    วันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ภาคบ่ายมีกิจกรรม Chon2 Games เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และภาคค่ำมีกิจกรรมสังสรรค์น้องพี่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี Chon2 Games ครั้งที่ 4