headcen

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2
0000


    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งมีจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ นำวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการใช้กระบวนการกลุ่ม ระบบหมู่ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2

กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
0000


    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในงานกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ" และร่วมนำผู้ร่วมงานลงแขกในแปลงนาสาธิตเนื้อที่ 270 ตารางวา ณ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนา ความสำคัญของข้าว รวมทั้งเรียนรู้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวไทย และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบ่อทอง2
0000

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 "บ่อทอง 2 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งจัดการแข่งขันในระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบ่อทอง2

ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ สพป.ชบ.2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
0000

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมจัดงานต้อนรับผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ สพป.ชบ.2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์