ฮิต: 24
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
 1

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2